Zoekt u een specialist die u helpt bij het implementeren van een Information Security Management System (ISMS) en die u begeleidt naar ISO27001-certificering? SecVision is specialist in het opzetten en inregelen van managementsystemen rondom ISO27001/27002, NEN7510 en BIG (Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten).

Bij het inregelen van het ISMS maken wij gebruik van marktstandaarden. Hierdoor wordt uw omgeving eenduidig ingericht en is uitwisselbaarheid met andere organisaties (partners, leveranciers, klanten) mogelijk. Daarnaast zorgt deze aanpak ervoor dat (indien nodig) certificering van uw ISMS mogelijk is.

De kern van het ISMS is de bekende Plan-Do-Check-Act-cyclus (PDCA-cyclus). De basisgedachte is dat u op ieder gewenst moment concreet inzicht heeft in het niveau van informatiebeveiliging in uw organisatie. Kijkend naar “opzet, bestaan en werking” stellen wij een trapsgewijze invoering voor. Nadat de cyclus is doorlopen wordt in ieder geval “opzet” aangetoond. “Bestaan en werking” worden op basis van de PDCA-cyclus ingevoerd en aangetoond.

Plan: Vaststellen ISMS
Het vaststellen van het ISMS begint bij het afbakenen van de scope (welke bedrijfsonderdelen en welke informatie valt onder het ISMS) en het definiëren van beleid. Op basis van de gekozen scope wordt risicomanagement ingeregeld. SecVision maakt hierbij gebruik van een pragmatische aanpak, gebaseerd op de methode Méhari. Méhari is een open source risk management methode. Binnen risk management worden risico’s geïdentificeerd, geanalyseerd en beoordeeld. Hierna wordt gekozen hoe wordt omgegaan met de risico’s en worden maatregelen vastgesteld. Bij voorkeur wordt een meerjarenplan opgesteld, waarbij enerzijds de maatregelen en anderzijds het beoogde volwassenheidsniveau (opzet, bestaan en werking) worden vastgelegd.

Do: implementatie van het ISMS
Op basis van het vastgestelde ISMS en het opgestelde informatiebeveiligingsbeleid en de onderkende risico’s worden de relevante maatregelen ingericht. Verantwoordelijkheden worden belegd in de organisatie. Naast het beschrijven van processen en procedures worden maatregelen geconcretiseerd, zoals bijvoorbeeld het nemen van technische of fysieke maatrergelen en het uitvoeren van een bewustwordingsprogramma.

Check: monitoring van het ISMS
Het is de taak van de directie het ISMS te monitoren en te beoordelen. Op basis van de gegenereerde rapportages uit interne audits en het de status van de genomen maatregelen is inzichtelijk in hoeverre het oorspronkelijke plan gehaald is en op welke onderdelen bijsturing nodig is.

Act: onderhouden en verbeteren van het ISMS
Om de cirkel rond te maken worden naar aanleiding van de Check-fase corrigerende en preventieve maatregelen gedefinieerd om doorlopende verbetering binnen het ISMS te realiseren. Deze worden doorgevoerd in het ISMS, om de kwaliteit en de doeltreffendheid van het ISMS te verhogen.

Afhankelijk van uw organisatie maakt SecVision in meer of mindere mate gebruik van specifieke (software-)tools om het ISMS in te richten en te onderhouden. Dit kan van heel eenvoudig door middel van Excel (als start), een specifiek ingericht managementsysteem op basis van Microsoft SharePoint of met behulp van gelicenseerde software door derde partijen.