Deze verklaring geeft informatie over hoe SecVision omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de bedrijfsvoering worden verwerkt.

Contactgegevens
Contactgegevens zijn te vinden op de pagina Contact.

Doeleinden en grondslag van de verwerkingen
SecVision verwerkt persoonsgegevens van contactpersonen bij klanten voor het voeren van een goede administratie van de bedrijfsactiviteiten. Dit betreft in basis NAWTE-gegevens. Dit is nodig voor de uitvoering van overeenkomsten met klanten.

Persoonsgegevens worden door SecVision uitsluitend verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Persoonsgegevens van contactpersonen bij klanten
Het doel van de verwerking van persoonsgegevens is het uitvoeren van de overeenkomst met de klant en de administratieve en financiële afhandeling hiervan.

Persoonsgegevens worden door SecVision uitsluitend verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Bron van de verwerkte gegevens
Wanneer verwerkte persoonsgegevens niet van uzelf zijn verkregen, kan de bron van de gegevens bijvoorbeeld uw werkgever of uw collega zijn.

Doorgeven van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden niet doorgegeven, behalve wanneer hier wettelijke verplichtingen voor bestaan, zoals de belastingdienst.

Doorgifte buiten de EU of een internationale organisatie
Persoonsgegevens worden in principe niet doorgegeven buiten de EU of aan een internationale organisatie. Doorgiften worden expliciet vastgelegd en met de betrokkene gecommuniceerd, wanneer andere rechtsgronden dan de AVG niet prevaleren.

De bewaartermijn van de gegevens.
De gegevens worden bewaard tot deze ten behoeve van de bedrijfsvoering van SecVision niet meer nodig zijn.

Rechten van u als betrokkene
U heeft op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming meerdere rechten. Wanneer u hier gebruik van wil maken, kunt u een schriftelijke aanvraag via de contactgegevens uit deze privacyverklaring doen. Het is van belang dat u zich identificeert aan de hand van een geldig identiteitsbewijs. De rechten die u heeft zijn onderstaand benoemd.

Recht op inzage
U kunt opvragen welke gegevens SecVision over u verwerkt, met welk doel en hoe lang deze bewaard worden.

Recht op rectificatie
Wanneer u meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie van deze gegevens te vragen.

Recht op gegevenswissing (recht op ‘vergetelheid’)
Wanneer u wil dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht op beperking van de verwerking
Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door SecVision wil beperken, kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Wanneer u door SecVision verwerkte persoonsgegevens wil overdragen naar een andere partij, kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht van bezwaar
U heeft te allen tijde het recht om vanwege uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer u van dit recht gebruik wil maken, kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering
Omdat SecVision niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming en profilering doet, is het uitoefenen van dit recht niet van toepassing.

Intrekken toestemming
Wanneer SecVision persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming, heeft u het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. U kunt ons dit schriftelijk kenbaar maken.

Mogelijke beperkingen in het uitoefenen van uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
SecVision stelt alles in het werk om te voldoen aan uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het kan echter voorkomen dat deze rechten in conflict zijn met andere bepalingen zoals wettelijke administratieve verplichtingen. In zulke gevallen maakt SecVision een zorgvuldige afweging welke van deze zaken het zwaarst wegen en neemt op basis hiervan een beslissing over de wijze waarop met uw verzoek wordt omgegaan. U wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door SecVision
Wanneer u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens door SecVision dan horen wij dit graag via de contactgegevens bovenaan deze privacyverklaring. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.